آموزش تاجر و ورشکستگی

توضیحات

خیلی از مشاغل و افراد در جامعه تاجر هستند ولی از آن آگاهی ندارند. تاجر از نظر قانون یک سری حقوق و تکالیف را بر دوش دارد که این امر سبب میگردد درست اقدام نموده و اعمال وی مسئولیت حقوقی و کیفری برایش به همراه نداشته باشد.همچنین ورشکستگی تحت شرایطی ممکن است برایش اتفاق بیفتد و شخص تاجر از پرداخت دیون و بدهی های خود ناتوان گردد که در این شرایط در صورتی که از این موارد آگاهی نداشته باشد ممکن است به دلیل قصور از وظایف خود در حین ورشکستگی مرتکب اعمالی گردد که برای وی حبس به همراه داشته باشد.

در این پکیج آموزشی شما با تک تک این موارد آشنا خواهید شد.

 

سرفصل

  • 15 بخش
  • 01:37:0