تجهیزات حفاظت از سیستم تنفسی

بر طبق الزامات سیستم مدیریت HSE تجهيزات حفاظت از سيستم تنفسي يا ماسكهاي حفاظت تنفسي بنا به تعريف وسايلي هستندكه به منظور حفاظت سيستم تنفسي طراحي شده اند تا از استنشاق هواي آلوده جلوگيري نمايد. ماسكها اين حفاظت را هم بوسيله گرفتن آلاينده ها از هواي استنشاقي و هم به‏وسيله هوارساني از طريق يك منبع هواي قابل استنشاق تأمين مي كنند.

ماسكهاي حفاظت تنفسي بر طبق الزامات سیستم مدیریت HSE بطور كلي به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند :

1-ماسكهاي تصفيه كننده هوا

2-ماسكهاي رساننده هواي اتمسفري

 

طبقه بندي NIOSH (استاندارد ايالات متحده) در خصوص ماسكهاي حذف كننده ذرات به ترتيب جدول زير مي باشد :

طبقه بندي ماسكهاي گردوغبار

نوع فيلتر

راندمان

سري N   ( ذرات غير روغني )

N95

95%

N99

99%

N100

97/99%

سري R   ( ذرات مقاوم در برابر روغن )

R95

95%

R99

99%

R100

97/99%

سري P ( ذرات عايق روغن )

P95

95%

P99

99%

P100

97/99%

 
 

براساس استانداردهاي اروپايي (BS-EN 149:2000) ، ماسكهاي گردوغبار به طبقات زير تقسيم مي‏شوند :

الف) طبقه FFP1: حفاظت در برابر آئروسلهاي جامد و مايع غيرسمي با تراكم 5/4 برابر حد مجاز تماس شغلي (OEL)

ب) طبقه : FFP2 حفاظت در برابر آئروسلهاي جامد و مايع غيرسمي و يا با سميت كم تا متوسط با تراكم 12 برابر حد مجاز تماس شغلي (OEL)

ج) طبقه FFP3 : حفاظت در برابر آئروسلهاي جامد و مايع غيرسمي و يا با سميت كم تا متوسط يا با سميت بالا با تراكم 50 برابر حد مجاز تماس شغلي (OEL)

 

حداقل راندمان فيلتراسيون يك ماسك (حداكثر نفوذ مجاز گردوغبار در ماسك) براساس استاندارد BS-EN149:2001 به شرح جدول زيرميباشد :

حداكثر نفوذ مجاز

ذرات جامد (NaCl)

ذرات مايع (روغن پارافين)

طبقه FFP1

20%

20%

طبقه FFP2

6%

6%

طبقه FFP3

1%

1%

 

 ب- ماسكهاي حذف كننده گازها و بخارات

ماسكهاي تصفيه كننده هوا بر طبق الزامات سیستم مدیریت HSE براي حفاظت در مقابل گازها و بخارات خاص ، مانند گاز آمونياك و بخار جيوه و گروههايي از گازها و بخارات مانند گازهاي اسيدي و بخارات آلي مورد استفاده قرار مي گيرند.

بطور كلي انواع ماسكهاي حذف كننده گازها و بخارات عبارتند از :

الف – ماسكهاي كارتريج دار شيميايی

ب – ماسكهاي گازي

ج – ماسکهاي کاغذي يا نمدي پوشش داده با زغال فعال

 ج- ماسكهاي كارتريج دار (ماسكهاي فيلتردار)

بر طبق الزامات سیستم مدیریت HSE اين ماسكها از نظر شكل ظاهري به دو نوع نيم صورت و تمام صورت تقسيم بندي مي شوند كه نوع تمام صورت اين ماسكها براي حفاظت چشمها در برابر مواد شيميايي است كه علاوه بر سيستم تنفسي بر روي چشمها نيز اثرات تحريك كننده دارند.

طبقه بندي فيلترهاي مورد استفاده در ماسكهاي حذف كننده گازها و بخارات به ترتيب جدول زير مي باشد :

رديف

نوع

كاربرد ( تصفيه كننده 000)

1

A

گازها و بخارات آلي مختلف

2

B

گازهاي معدني و اسيدي مانند مونوكسيدكربن

3

E

دي اكسيد سولفور و ساير گازهاي معدني

4

G

مواد شيميايي با فشار بخار پايين ( فشار بخار كمتر از 13/0 پاسكال در 25 درجه سانتيگراد و مواد شيميايي كشاورزي )

5

K

آمونياك و مشتقات آن

6

MB

متيل برومايد

7

AX

گروهي از تركيبات آلي با نقطه جوش پايين ( نقطه جوش كمتر از 65  درجه سانتيگراد)

8

HG

بخار جيوه

9

NO

اكسيدهاي نيتروژن

10

مواد شيميايي كه جزو مواد ياد شده نيستند