ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را انیس و مونس شد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

شبکه یادگیری هفت اورنگ، مبعث پیامبر اسلام را به عموم عاشقان و مسلمانان جهان تبریک میگوید.