بنا بر پیشنهاد اساتید ، مبنی بر ارائه ی ماژول های درس PDMS به صورت تفکیک شده ، از این پس دانشجویان می توانند ، دوره ی دلخواه خود را به صورت مباحث تفکیک شده و مرتبط انتخاب نمایند.