مدير مهندسی و ساختمان شركت پايانه هاي نفتی ايران از بومی سازی ساخت درپوش های مخازن ذخيره سازی نفت خام خبر داد و گفت: براي نخستين بار در مخزن شماره 37 از Foam Seal ساخت داخل استفاده شده است.
 
عبدالله احمدی؛ مدير مهندسی و ساختمان شركت پايانه های نفتی ايران در گفت و گو با خبرنگار NIOC، سيستم Sealing مخازن را يكي از مهم ترين اجزای مخزن خواند و گفت: بدون نصب اين سيستم در موعد مقرر راه اندازی و بهره برداری از مخزن تحت هيچ شرايطی امكان پذير نخواهد بود.
مدير مهندسی و ساختمان شركت پايانه های نفتی ايران توضيح داد: Foam Seal يكی از انواع سيستم های Sealing مخازن است كه در پايانه های نفتی خارگ در دو مخزن يك ميليون بشكه ای 35 و 37 به كار رفته است.
احمدی تصريح كرد: سفارش و پيگيری روند ساخت اين نوع سيلينگ از خارج از كشور  زمان بر و پرهزينه است از اين رو اين امر شركت پايانه های نفتی ايران را بر آن داشت تا با بهره گيری از علوم مهندسی و توان داخلی به بومی سازی و توليد اين محصول اقدام كنند.
 
منبع: NIOC