سال نو را با صدای همیشگی فرهاد شروع کنیم...حافظ گشوده ام، و چه زیباست فال تو
حتما قشنگ می شود امسال حال تو
با آن زبان فاخر و ایرانی اصیل
فرخنده باد روز و شـب و مـاه و سال تو