فرزین فردیس

پروفایل

هر آنچه از من باید بدانید.

ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورم ﻛﻪ ﺗﻼش اﻧﮕﻴﺰه اﺳﺖ ، ﺗﻮام ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﻲ . زﻳﺮا اﻧﺴﺎن درﻣﺒﺎرزه، ﮔـﺎﻫﻲ ﻣـﻲ ﺑـﺮد و ﮔﺎﻫﻲ ﭼﻴﺰي ﻓﺮا ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﺑﺎور را ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﻢ و ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﻲ داﺷﺘﻪ ام ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺳﺨﺖ ﻛﻮﺷﻲ و ا ﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎﻳﻲ ، ﻛﻪ در ﻣﻦ ﺑـﻪ ودﻳﻌـﻪ ﻧﻬـﺎده اﺳـﺖ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺧـﻮد را در ﻫـﺮ ﻣﺴﺌﻮوﻟﻴﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ. ، ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ واﻓﺮ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﻫﻢ ﺧﻮد ﻣﻨﺸﺎ اﺛﺮ ﺑﺎﺷﻢ و ﻫﻢ اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻢ. ﺑﻪ ر

 • ﻣﻌﺎون ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ 2 ﺗﻮﺳﻌﻪ و و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﻜﺎران ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ار ﺗﺒـﺎﻃﻲ ﭘـﺎرس )ﭘـﺎرس ﺳﺎﻣﺎن( EPC ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر، ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮات، ﻛﻨﺘـﺮل و اﺗﻮﻣﺎﺳـﻴﻮن ﺻـﻨﻌﺘﻲ در ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ داراي رﺗﺒﻪﻳﻚ ﻣﺪ ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري در رﺷﺘﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي ﻛﺸﻮر و رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎر ﺳ در رﺷﺘﻪ ﺑﺮق از ﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸـﻮ ر و رﺗﺒـﻪدو در ﺷـﻮراي ﻋـﺎﻟﻲ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﺸﻮر 100 ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 100 ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﺎر در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و ﺗﻮﻣﺎن 13 ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد
 • ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮج آرﻳﺎ ﻛﻴﺶ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي اﻗﻤـﺎري ﺷـﺮﻛﺖ ﻫﻤﻜـﺎران ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﭘﺎرس) ﭘﺎرس ﺳﺎﻣﺎن
 • ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﺎوران"داده ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻣﺨﺎﺑﺮات ﮔﺎز ﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺮل در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ

 • مدرک لیسانس مهندسی برق مخابرات

  دانشگاه صنعتی شریف

 • مدرک دیپلم ریاضی - فیزیک

  دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺣﻠﻲ ﻋﻼﻣﻪ

 • مدرک فوق لیسانس مدیریت اجرایی MBA

  دانشگاه صنعتی شریف


درس های من

درس های ارائه شده من در پلتفرم هفت اورنگ.

تمامی این دوره ها آموزش های من می باشد و شما می توانید از طریق همین پلتفرم اقدام به ثبت نام این دوره ها نمایید.

گروه نام درس
بازاریابی و کسب وکار سمینار مدیریت فروش و مذاکرات سازمانی