نوید نادری

پروفایل

هر آنچه از من باید بدانید.

 • ﮐﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ
 • ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﮐﺴﺎن
 • ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ زرﯾﻦ ﻏﺰال داﯾﺘﯽ
 • ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﺴﺐ و رزﯾﻦ ﻗﻢ
 • ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﮐﺴﺎن در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ
 • رﯾﯿﺲ واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﮐﺴﺎن
 • ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوران ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر وﯾﺮا وﯾﮋن

 • مدرک فوق لیسانس مدیریت اجرایی MBA

  سازمان مدیریت صنعتی

 • مدرک لیسانس شیمی محض

  دانشگاه شهید بهشتی


درس های من

درس های ارائه شده من در پلتفرم هفت اورنگ.

تمامی این دوره ها آموزش های من می باشد و شما می توانید از طریق همین پلتفرم اقدام به ثبت نام این دوره ها نمایید.

گروه نام درس
بازاریابی و کسب وکار سمینار مدیریت فروش و مذاکرات سازمانی
بازاریابی و کسب وکار آشنايي با انواع تكنيك هاي پيش بيني فروش در فروش هاي B2B - کارگاه
بازاریابی و کسب وکار آشنایی با سیستم های نظارت بر عملکرد سازمان و شبکه فروش B2B - کارگاه