لیست دروس

مشاهده اطلاعات...
سمینار تخصصی دیجیتال مارکتینگ
30 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

سمینار تخصصی دیجیتال مارکتینگ

قیمت اصلی : 60 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
استراتژی ها و روش های قیمت گذاری و مدیریت تخفیفات
30 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

استراتژی ها و روش های قیمت گذاری و مدیریت تخفیفات

قیمت اصلی : 60 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
آشنایی با سیستم های نظارت بر عملکرد سازمان و شبکه فروش B2B - کارگاه
15 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

آشنایی با سیستم های نظارت بر عملکرد سازمان و شبکه فروش B2B - کارگاه

قیمت اصلی : 30 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
آشنايي با انواع تكنيك هاي پيش بيني فروش در فروش هاي B2B - کارگاه
15 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

آشنايي با انواع تكنيك هاي پيش بيني فروش در فروش هاي B2B - کارگاه

قیمت اصلی : 30 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
مذاکره و فروش تلفنی B2B - کارگاه
15 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

مذاکره و فروش تلفنی B2B - کارگاه

قیمت اصلی : 30 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
تکنیک های گفتاری مستقیم و غیرمستقیم در مذاکرات B2B - کارگاه
15 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

تکنیک های گفتاری مستقیم و غیرمستقیم در مذاکرات B2B - کارگاه

قیمت اصلی : 30 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
بازاریابی و فروش دیجیتال در بازارهای B2B -کارگاه
15 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

بازاریابی و فروش دیجیتال در بازارهای B2B -کارگاه

قیمت اصلی : 30 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
تکنیک های متقاعد سازی در فروش - کارگاه
15 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

تکنیک های متقاعد سازی در فروش - کارگاه

قیمت اصلی : 30 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
سمینار مدیریت فروش و مذاکرات سازمانی
15 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

سمینار مدیریت فروش و مذاکرات سازمانی

قیمت اصلی : 35 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
سمینار نرم افزار ها و تکنولوژی هوشمند بازاریابی و تبلیغات بخش  سوم هوش بازاریابی مبتنی بر هوش تجاری
10 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

سمینار نرم افزار ها و تکنولوژی هوشمند بازاریابی و تبلیغات بخش سوم هوش بازاریابی مبتنی بر هوش تجاری

قیمت اصلی : 20 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
سمینار نرم افزار ها و تکنولوژی هوشمند بازاریابی و تبلیغات بخش دوم ابزار های تحقیق بازار دکتر ناصر پاشاپور
10 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

سمینار نرم افزار ها و تکنولوژی هوشمند بازاریابی و تبلیغات بخش دوم ابزار های تحقیق بازار دکتر ناصر پاشاپور

قیمت اصلی : 20 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
سمینار نرم افزار ها و تکنولوژی هوشمند بازاریابی و تبلیغات بخش اول تکنیک های بازاریابی هوشمند دکتر محمدرضا حبیبی
10 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

سمینار نرم افزار ها و تکنولوژی هوشمند بازاریابی و تبلیغات بخش اول تکنیک های بازاریابی هوشمند دکتر محمدرضا حبیبی

قیمت اصلی : 20 هزار تومان
مشاهده اطلاعات...
طراحی بوم کسب و کار
5 هزار تومان
بازاریابی و کسب وکار

طراحی بوم کسب و کار

قیمت اصلی : 10 هزار تومان