در دنیا ابزار های متنوع و گوناگونی برای این کار وجود دارند که اغلب پولی بوده و استفاده از آنها برای کاربران ایرانی با محدودیت همراه است.یکی از بهترین ابزارهای ایمیل مارکتینگ MailChimp و MailerLight می باشد.