جهت ثبت نام سمینار آنلاین فرصت های شغلی و تجاری آلمان و اتحادیه اروپا از وبسایت هفت اورنگ اقدام نمایید.